โรงเรียนโชติกาญจน์
43/7 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ 028067865
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 พ.ค. 63 เปิดภาคเรียนเทอมปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม   เปิดภาคเรียนเทอมปีการศึกษา 2563
26 เม.ย. 63 มอบตัวเด็กใหม่ และ ประชุมผู้ปกครองใหม่ ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน          
เวลา 08.00–09.30น.  มอบตัวเด็กใหม่ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา   
เวลา 09.30-10.30น.  ประชุมผู้ปกครองใหม่ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา
05 เม.ย. 63 ประกาศผลการเรียนระดับประถมศึกษาและชำระค่าเทอม
วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน             
ประกาศผลการเรียนระดับประถมศึกษาและชำระค่าเทอม 
เวลา  09.00 - 16.00น.
04 เม.ย. 63 ประกาศผลการเรียนระดับอนุบาลและชำระค่าเทอม
วันเสาร์ที่ 4 เมษายน         
ประกาศผลการเรียนระดับอนุบาลและชำระค่าเทอม 
เวลา 09.00-16.00 น
23 มี.ค. 63 ถึง 01 พ.ค. 63 เรียนโครงการภาคฤดูร้อน
23-27 มี.ค., เรียนโครงการภาคฤดูร้อน
30-31 มี.ค., เรียนโครงการภาคฤดูร้อน
1-3 เม.ย., เรียนโครงการภาคฤดูร้อน
6-10 เม.ย., เรียนโครงการภาคฤดูร้อน
27-30 เม.ย., เรียนโครงการภาคฤดูร้อน
และ 1พ.ค. เรียนโครงการภาคฤดูร้อน
14 มี.ค. 63 พิธีการรับประกาศนียบัตร
วันเสาร์ที่14 มีนาคม จัดพิธีการรับประกาศนียบัตร  
เวลา  09.00 - 11.00 น.
09 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 สอบปลายภาค ระดับอนุบาลและประถม
วันที่  9-11 มีนาคม            สอบปลายภาค ระดับอนุบาลและประถม
07 มี.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 63 ปิดภาคเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
7-31 มี.ค. ปิดภาคเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
1-30 เม.ย. ปิดภาคเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
1-17 พ.ค. ปิดภาคเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา