โรงเรียนโชติกาญจน์
43/7 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ 028067865
กลยุทธ์
กลยุทธ์

     กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ อยู่ในระดับสูง

     กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัย

     กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

     กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมกระบวนการบริหารสถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้อยู่ระดับดีเลิศ

     กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน