โรงเรียนโชติกาญจน์
43/7 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ 028067865
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนโชติกาญจน์   
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 บนเนื้อที่ 2 ไร่   3 งาน  3 ตารางวา     
ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 
โดยการสนับสนุนจาก คุณพ่อบุญช่วยและคุณแม่นกยิบ จิตกระโชติ 
ปี 2548 ได้ก่อสร้างตึกอนุบาลและเปิดใช้ตึกปีการศึกษา2549 ดังนั้น
ปัจจุบันมี  2 ตึก เพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละวัย และการเรียนการสอน