โรงเรียนโชติกาญจน์
43/7 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ 028067865
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา 2564
วิสัยทัศน์   

          โรงเรียนได้มุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้อยู่ระดับสูง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม รักขนบธรรมเนียมประเพณีไทย นำสิ่งของเหลือใช้มาใช้ประโยชน์  สร้างนวัตกรรม  รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา มีพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาที่ดี เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย  รักการออกกำลังกาย รักการอ่าน เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม   รักขนบประเพณีไทย  และยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตที่พอเพียง  แสวงหาความรู้ตลอดเวลา และใช้ภาษาที่เป็นสากลได้ดี