โรงเรียนโชติกาญจน์
43/7 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ 028067865
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสารและคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความรับผิดชอบในการทำงาน

 2. ส่งเสริมผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

 3. ส่งเสริมผู้เรียนมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร และการสร้างนวัตกรรม

 4. ส่งเสริมผู้เรียนและครูมีความสามารถในการใช้ภาษาสากล

 5. ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากร มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

 6. ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีทักษะการใช้ชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 7. ส่งเสริมผู้เรียนรู้รักษ์ขนบประเพณีไทย  และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย โดยการนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์

 8. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ระดับดีเลิศ

 9. ผู้บริหารมีกระบวนการบริหาร และพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ

 10. ส่งเสริมครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 11. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 12. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานความร่วมมือกับชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง


เป้าหมาย
 1. ร้อยละของผู้เรียนสามารถอ่าน เขียน สื่อสารและคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความรับผิดชอบในการทำงาน

 2. ร้อยละของผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

 3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร และการสร้างนวัตกรรม

 4. ร้อยละของผู้เรียนและครูมีความสามารถในการใช้ภาษาสากล

 5. ร้อยละของผู้เรียนและบุคลากร มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

 6.  ร้อยละของผู้เรียนและบุคลากรช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีทักษะการใช้ชีวิตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 7. ร้อยละของผู้เรียนรู้รักษ์ขนบประเพณีไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยโดยการนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์

 8. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ระดับดีเลิศ

 9. ผู้บริหารมีกระบวนการบริหาร และพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ

 10. ร้อยละของครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 11. ร้อยละของครูผู้สอนให้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

 12. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานความร่วมมือกับชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องระดับดีเลิศ