โรงเรียนโชติกาญจน์
43/7 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ 028067865
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรอนุบาล

หลักสูตรระดับอนุบาล
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560


เน้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
โดยจัดชุดสื่อประกอบการเรียน
ของสถาบันวิจัยการเรียนรู้


หลักสูตรประถม

หลักสูตรประถม
ของกระทรวงศึกษาธิการ

ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560)

เสริมพิเศษ

ระดับ ป.1-3    ภาษาอังกฤษ LPC   ภาษาจีน   ว่ายน้ำ  ดนตรีไทย และคอมพิวเตอร์
ระดับ ป. 4-6   ภาษาอังกฤษ LPC   ภาษาจีน   เทควันโด และ คอมพิวเตอร์