โรงเรียนโชติกาญจน์
43/7 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ 028067865
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรอนุบาล


หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560


เน้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน   โดยจัดชุดสื่อประกอบการเรียน ของสถาบันวิจัยการเรียนรู้


หลักสูตรประถม

ของกระทรวงศึกษาธิการ

ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2560)

เสริมพิเศษ

ระดับ ป.1-3    ภาษาอังกฤษ LPC   ภาษาจีน   ว่ายน้ำ  ดนตรีไทย และคอมพิวเตอร์
ระดับ ป.4-6    ภาษาอังกฤษ LPC   ภาษาจีน   เทควันโด และ คอมพิวเตอร์